Drukuj

August III daje Michałowi Suchodolskiemu, podczaszemu krasnostawskiemu przywilej na lokowanie miasta Dorohuska na prawie magdeburskim oraz na 5 jarmarków i targi tygodniowe; Data i miejsce: 10 VII 1750 Warszawa; Miejsce przechowywania

dokumentów: Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół/Sygnatura: Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO Sygn. 52/20379; Karta/strona: 576-577

 

 

 

August III z Bożej Łaski król Polski, wielki książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, a dziedziczny książę Saski i elektor w Imię Pańskie- Amen.

Odnajmujemy niniejszym listem naszym wszem wobec i każdemu z osobna komu o tym wiedzieć należy, iż my, chcąc aby na podobne wieki, Kraj Państw naszych, w miastach ludzie zaś w jak największe obfitowali szczęście, i nieustające fortun swych brali pomnożenie, cokolwiek do tego chwalebnego środka być może, sposobów zażyć onych, nie opuszczamy wziąć tym samym końcem, urodzonemu Michałowi Suchodolskiemu, podczaszemu Krasnostawskiemu, kasztelanowi Lubelskiemu, nową Osadę i erekcję miasta w dziedzicznych dobrach swoich, Dorohusk nazwanych, w Województwie Ruskim w Ziemi Chełmskiej leżących, zaczynającemu, chcąc łaską naszą królewską dopomóc, chętnie tedy umyśliliśmy zezwolić, jakoż niniejszym przywilejem naszym pozwalamy onemu w tychże dobrach swoich dziedzicznych, Dorohusk nazwanych, miasto na kształt innych koronnych lokować i erygować, mieszczan, kupców i wszelkich rzemieślników i obywateli, sprowadzać towary wszelakie, tamże zwozić i sprzedawać, które to miasto takowym sposobem wystawione i erygowane, nazywać się będzie Dorohusk wiecznymi czasy. Znak zaś czyli pieczęć taka, jaka tu jest wyryta do stwierdzenia aktów, listów i spraw miejskich, będzie miało, aby zaś dobrym i słusznym porządkiem fundowane było mocą i powagą naszą Królewską, prawo teutońskie które się nazywa magdeburskim, także inne wszelakie wolności, prerogatywy, których inne miasta koronne zażywają, łaskawie temuż miastu dajemy i darowujemy propinację na dowolne napoje alkoholowe, oddając wszelkie prawa polskie i litewskie, któreby zakłócać mogły prawo teutońskie które się magdeburskim zowie, osobliwie deklarując, że na wzór innych miast koronnych, wymienione wyżej miasto rządzić się powinno. Magistrat burmistrzowski, wójtowski, mężów i innych urzędników miejskich obierać i stanowić sobie będą, z tym jednakże zastrzeżeniem ażeby dziedzic urodzony zatwierdzał obranego burmistrza i wójta, który to magistrat i wójt sprawy wszelakie między obywatelami tego miasta zachodzące i sukcesjonalne, także potoczne sądzić będą ludzi swoich /onych i przeciwko prawu występujących i wszelka... w mieście i na gruntach onego w świeżo popełnionym uczynku nie przewłaszczając sobie jurysdykcji statutu toruńskiego miasto naszemu Toruniowi in criminalibus (w sprawach przestępstwa) służącego, a jeśliby zbrodnię popełnił, takich do pobliskich miast odesłać być powinni, plebiscyty i inne lauda (uchwały sejmików ziemskich -J. L), z mocą ustawy, bez zatwierdzenia przez króla, za pozwoleniem i aprobatą dziedzica, bractwa i wszelkie cechy rzemieślnicze ordynować i artykuły im układać mieć moc będzie cechowi, albo bez nich w kosztach swoich wyzwolonych- towar zyskom w innych miastach, z wytworzonymi – szczycie się i równymi im być będą powinni w odprawach, zaś w sądach miejskich agitujących się, apelacja do samego dziedzica, a sola definitiva (ostateczne rozstrzygnięcie), sentencja powinna pójść na pożytek tego miasta. Targi tygodniowe w każdy poniedziałek, pozwalamy, jarmarków pięć temu miastu także nadajemy, a to na święta podług, do kalendarza (juliańskiego -J.L) przypadające: pierwszy jarmark na Świętą Trójcę, drugi na Świętego Mikołaja, trzeci na Święto opieki Najświętszej Panny Marii, czwarty na Świętego Jana Chrzciciela, piąty na Świętego Michała, na które to jarmarki i targi wolno będzie wszystkim ludziom jakiegokolwiek rodzaju, stanu i kondycji, kupcom i handlarzom do użytku pospolitego towary przywozić, sprzedawać, skupować, frymarczyć (spekulować -J.L), zamieniać zboża i wszystko potrzebom ludzkim tym bezpieczeństwem, jakoby każdy z nich na pomienione jarmarki i targi jadąc, idąc i tam się bawiąc, był ubezpieczony na tychże jarmarkach i targach. Temuż miastu na koniec wszelkich wolności swobód miejskich innym mieszczanom naszym, z prawa stojących, spokojnie zażywać pozwalamy niniejszym przywilejem naszym, który do wszystkich – do których to należy – osobliwie jednak wielmożnych i urodzonych, dygnitarzy, urzędników koronnych i ziemskich i innych jakichkolwiek magistratów, wiadomości podając, rozkazujemy, aby ten przywilej do ksiąg był przyjęty i przez woźnego opublikowany, a oraz przez nich samych zachowany, między – aby go zachowali. Starać się mają dla Łaski Bożej i Królewskiej, prawa nasze królewskie Rzeczy Pospolitej i Kościoła Świętego rzymskiego katolickiego wcale (we wszystkim –J. L) zachowując, na co dla lepszej wiary i wagi ręką naszą podpisawszy, pieczęć koroną przycisnąć rozkazaliśmy. Dane w Warszawie dnia 10 miesiąca lipca Roku Pańskiego MDCCL (1750-J. L), panowania naszego XVII (17 -J. L) roku.

Król August L.S (*)

Erekcja miasta Dorohusk nazwanego w Ziemi Chełmskiej w województwie Ruskim leżącego w dobrach dziedzicznych urodzonego Suchodolskiego, podczaszego Krasnostawskiego.

Ignacy Ludwik Nowaty

Sekretarz J.K.Mci (Jego Królewskiej Mości -J. L)

Podpis sekretarza

(*) L.S =Locum Sigillac (łac.) miejsce na pieczęć. Była ona zwykle składana na pierwszym egzemplarzu – oryginale dokumentu. Do niego (oryginału) były dopisywane kopie, zwykle w ilości trzech do pięciu sztuk.