Welcome to Chełmskie Archiwum Cyfrowe   Click to listen highlighted text! Welcome to Chełmskie Archiwum Cyfrowe Powered By GSpeech

August III daje Michałowi Suchodolskiemu, podczaszemu krasnostawskiemu przywilej na lokowanie miasta Dorohuska na prawie magdeburskim oraz na 5 jarmarków i targi tygodniowe; Data i miejsce: 10 VII 1750 Warszawa; Miejsce przechowywania

dokumentów: Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół/Sygnatura: Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO Sygn. 52/20379; Karta/strona: 576-577

 

 

 

August III z Bożej Łaski król Polski, wielki książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, a dziedziczny książę Saski i elektor w Imię Pańskie- Amen.

Odnajmujemy niniejszym listem naszym wszem wobec i każdemu z osobna komu o tym wiedzieć należy, iż my, chcąc aby na podobne wieki, Kraj Państw naszych, w miastach ludzie zaś w jak największe obfitowali szczęście, i nieustające fortun swych brali pomnożenie, cokolwiek do tego chwalebnego środka być może, sposobów zażyć onych, nie opuszczamy wziąć tym samym końcem, urodzonemu Michałowi Suchodolskiemu, podczaszemu Krasnostawskiemu, kasztelanowi Lubelskiemu, nową Osadę i erekcję miasta w dziedzicznych dobrach swoich, Dorohusk nazwanych, w Województwie Ruskim w Ziemi Chełmskiej leżących, zaczynającemu, chcąc łaską naszą królewską dopomóc, chętnie tedy umyśliliśmy zezwolić, jakoż niniejszym przywilejem naszym pozwalamy onemu w tychże dobrach swoich dziedzicznych, Dorohusk nazwanych, miasto na kształt innych koronnych lokować i erygować, mieszczan, kupców i wszelkich rzemieślników i obywateli, sprowadzać towary wszelakie, tamże zwozić i sprzedawać, które to miasto takowym sposobem wystawione i erygowane, nazywać się będzie Dorohusk wiecznymi czasy. Znak zaś czyli pieczęć taka, jaka tu jest wyryta do stwierdzenia aktów, listów i spraw miejskich, będzie miało, aby zaś dobrym i słusznym porządkiem fundowane było mocą i powagą naszą Królewską, prawo teutońskie które się nazywa magdeburskim, także inne wszelakie wolności, prerogatywy, których inne miasta koronne zażywają, łaskawie temuż miastu dajemy i darowujemy propinację na dowolne napoje alkoholowe, oddając wszelkie prawa polskie i litewskie, któreby zakłócać mogły prawo teutońskie które się magdeburskim zowie, osobliwie deklarując, że na wzór innych miast koronnych, wymienione wyżej miasto rządzić się powinno. Magistrat burmistrzowski, wójtowski, mężów i innych urzędników miejskich obierać i stanowić sobie będą, z tym jednakże zastrzeżeniem ażeby dziedzic urodzony zatwierdzał obranego burmistrza i wójta, który to magistrat i wójt sprawy wszelakie między obywatelami tego miasta zachodzące i sukcesjonalne, także potoczne sądzić będą ludzi swoich /onych i przeciwko prawu występujących i wszelka... w mieście i na gruntach onego w świeżo popełnionym uczynku nie przewłaszczając sobie jurysdykcji statutu toruńskiego miasto naszemu Toruniowi in criminalibus (w sprawach przestępstwa) służącego, a jeśliby zbrodnię popełnił, takich do pobliskich miast odesłać być powinni, plebiscyty i inne lauda (uchwały sejmików ziemskich -J. L), z mocą ustawy, bez zatwierdzenia przez króla, za pozwoleniem i aprobatą dziedzica, bractwa i wszelkie cechy rzemieślnicze ordynować i artykuły im układać mieć moc będzie cechowi, albo bez nich w kosztach swoich wyzwolonych- towar zyskom w innych miastach, z wytworzonymi – szczycie się i równymi im być będą powinni w odprawach, zaś w sądach miejskich agitujących się, apelacja do samego dziedzica, a sola definitiva (ostateczne rozstrzygnięcie), sentencja powinna pójść na pożytek tego miasta. Targi tygodniowe w każdy poniedziałek, pozwalamy, jarmarków pięć temu miastu także nadajemy, a to na święta podług, do kalendarza (juliańskiego -J.L) przypadające: pierwszy jarmark na Świętą Trójcę, drugi na Świętego Mikołaja, trzeci na Święto opieki Najświętszej Panny Marii, czwarty na Świętego Jana Chrzciciela, piąty na Świętego Michała, na które to jarmarki i targi wolno będzie wszystkim ludziom jakiegokolwiek rodzaju, stanu i kondycji, kupcom i handlarzom do użytku pospolitego towary przywozić, sprzedawać, skupować, frymarczyć (spekulować -J.L), zamieniać zboża i wszystko potrzebom ludzkim tym bezpieczeństwem, jakoby każdy z nich na pomienione jarmarki i targi jadąc, idąc i tam się bawiąc, był ubezpieczony na tychże jarmarkach i targach. Temuż miastu na koniec wszelkich wolności swobód miejskich innym mieszczanom naszym, z prawa stojących, spokojnie zażywać pozwalamy niniejszym przywilejem naszym, który do wszystkich – do których to należy – osobliwie jednak wielmożnych i urodzonych, dygnitarzy, urzędników koronnych i ziemskich i innych jakichkolwiek magistratów, wiadomości podając, rozkazujemy, aby ten przywilej do ksiąg był przyjęty i przez woźnego opublikowany, a oraz przez nich samych zachowany, między – aby go zachowali. Starać się mają dla Łaski Bożej i Królewskiej, prawa nasze królewskie Rzeczy Pospolitej i Kościoła Świętego rzymskiego katolickiego wcale (we wszystkim –J. L) zachowując, na co dla lepszej wiary i wagi ręką naszą podpisawszy, pieczęć koroną przycisnąć rozkazaliśmy. Dane w Warszawie dnia 10 miesiąca lipca Roku Pańskiego MDCCL (1750-J. L), panowania naszego XVII (17 -J. L) roku.

Król August L.S (*)

Erekcja miasta Dorohusk nazwanego w Ziemi Chełmskiej w województwie Ruskim leżącego w dobrach dziedzicznych urodzonego Suchodolskiego, podczaszego Krasnostawskiego.

Ignacy Ludwik Nowaty

Sekretarz J.K.Mci (Jego Królewskiej Mości -J. L)

Podpis sekretarza

(*) L.S =Locum Sigillac (łac.) miejsce na pieczęć. Była ona zwykle składana na pierwszym egzemplarzu – oryginale dokumentu. Do niego (oryginału) były dopisywane kopie, zwykle w ilości trzech do pięciu sztuk.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech